Wanneer geeft u het arbeidsongeval aan?

U dient het ongeval aan te geven binnen een termijn van acht dagen na de dag van het ongeval.

De ongevallen met minder dan 4 dagen tijdelijke arbeidsongeschiktheid mogen worden gemeld via een vereenvoudigde aangifte, via het portaal van de sociale zekerheid (www.socialsecurity.be) of bij de verzekeraar, volgens dezelfde regels inzake termijn als die voor de klassieke aangifte.

Een uitzondering vormen de ongevallen met minder dan 4 dagen arbeidsongeschiktheid, waarvoor het slachtoffer uitsluitend verzorgd werd binnen de eigen medische dienst van het bedrijf.  Bedrijven die de verplichting hebben om een ondernemingsraad te verkiezen, mogen na kennisgeving aan de inspectiedienst van het Fonds deze gevallen aangeven door middel van een collectieve aangifte.  Deze aangifte wordt binnen tien dagen na het einde van elk kwartaal overgebracht  aan de verzekeringsonderneming.

Doet u geen of een laattijdig aangifte, dan stelt u zich bloot aan strafvervolging.

Het verzuim van de werkgever heeft in principe geen gevolgen voor de rechten van het slachtoffer.  De aangiftetermijn van acht dagen geldt enkel voor de werkgever;  het verstrijken ervan is trouwens geen reden om geen aangifte meer te doen.

Het is evenwel in het belang van alle betrokken partijen dat de aangifte zo snel mogelijk gebeurt. Ze dient hoe dan ook te gebeuren vooraleer de verjaringstermijn van drie jaar na het ongeval verstrijkt.

 

 

FR | NL
Home | News | Sitemap | Contact | Leden | Zoeken
Link naar de fédérale portaalsite Link naar de sociale zekerheid
Logo van het Fonds voor arbeidsongevallen
Fonds voor arbeidsongevallen
Zoek
  Overheidssector   Privésector Verzekeringsplicht Ongevallenaangifte Preventie & welzijn
Print de pagina